top of page
לאתר עצים_edited

קישורים וטפסים שימושיים 

עמותת משפחות

בריאות הנפש

טופס פניה לוועדת שיקום אזורית,

משרד הבריאות

טופס בקשה להפניה לרופא מוסמך לקביעת אחוזי נכות נפשית

אתר ממן-

קהילת בריאות הנפש

אתר מילם-
מרכז יעוץ למשפחות מתמודדים

משרד הבריאות-

תהליך קבלת סל שיקום

חוברת מידע אקדמאי 

״שיקום נשים נפגעות פוסט טראומה בסיכון מוגבר על רקע פגיעה מינית״

bottom of page